Axel Holm to Alma C. Wilson 1947.9.8

Dublin Core

Title

Axel Holm to Alma C. Wilson 1947.9.8

Description

BREV FRA AXEL HOLM DATERT 8. SEPTEMBER-1947, TIL ALMA WILSON, 105 (SKAL VÆRE 102) WEST 5TE STREET, DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. PAPIR OG KONVOLUTT FRA BAKERIET –AX. HOLM, ALLE SORTER GODT BRØD TIL HVERDAG OG FEST–. ET BLÅTT 40-ØRES FRIMERKE MED D/S CONSTITUTIONEN CHR.ANIA 1827, ETT AV 11 FRIMERKER SOM KOM UT 15. APRIL-1947 I FORBINDELSE MED POSTVERKETS 300-ÅRSJUBILEUM. BLANDT DISSE BREVENE FRA GAMLELANDET ER TILSAMMEN 10 AV JUBILEUMS-FRIMERKENE REPRESENTERT, MENS ETT MANGLER.

LETTER FROM AXEL HOLM DATED SEPTEMBER 8 – 1947, TO ALMA WILSON, 105 (SHOULD BE 102) WEST 5TE (NORWEGIAN WAY OF SAYING 5TH) STREET, DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. THE PAPER AND ENVELOPE ARE FROM THE BAKERY –AX. HOLM, ALL SORTS GOOD BREAD FOR EVERY DAY AND SPECIAL OCCASIONS–. A BLUE 40 ØRE STAMP WITH D/S CONSTITUTION CHR.ANIA 1827 (THE FIRST NORWGIAN STEAMSHIP. THE CHR.ANIA IS SHORT FOR CHRISTIANIA, WHICH IS THE OLD NAME FOR NORWAY’S CAPITAL, OLSO) – ONE IN A SERIES OF 11 STAMPS THAT CAME OUT ON APRIL 15-1947 TO COMMEMORATE 300 YEARS OF POSTAL SERVICES. ALL IN ALL THERE ARE 10 OF THEM REPRESENTED ON THE VARIOUS LETTERS FROM NORWAY (JUST ONE MISSING).

Creator

Axel Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1947.09.08

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Stjørdal 8-9-1947

Kjære Alma og derre alle.

Vil senne dere en liten hilsen så di ser at vi lever alle og har det bra.  Jeg holder nu på i haven og orner opp for den kolde Norske vinter  igår var det haggel ilag med regnet, men idag er her over 20 gr et veldigt fint veir.  Ola har veret på Narvik tur.  Laura likeså  hun trodde hun ikke kom fra det med livet  det er en veldig natur, med høie fjeld og dypen dal, men hun er nu i livet og er her på besøk to ganger om dag.  Mindor lever fritt til sjel å kropp.

Herborg er snild pie og er hjemme hos mei.  Hos Eilif skal det bli små folk til Jul  ellers bare bra hos dem.  hos Arne er alt vel likeså hos Einar  hans kone skal nu gå et sykurss.  Hun har godt anlægg for søm.

Her er det ellers stille åndelig sett  i Trondheim har vi havdt en Engels predikant som har samlet en masse folk til sine møter.  Nu kommer det en kineser fra vor misjonsmark i kina, til Trondheim  han skal jeg ivei å se å høre, Helga skulde leved og vert med, for hun var glad i kjinamisjon å det er velsignet å se en levende frukt av sin gjerning.  Det er velsignet at Herren vil ha oss i sitt arbeide, så usel som en er.

Hos Eidum var det ikke verst.  Hanna ser lite  hun kunne ikke sidde ved bordet når hun spiste for hun såg så lite, hun fikk sin mat på smurt. Så Gud er god for ver dag vi er frisk.  Herborg gikk nu utt  så sidder jeg her alene  det er så tomt efter min kjære Helga men hun har det fint hjemme hos ham som kjøpte hende med sitt blod, lever du der Alma, så du av nåde, Guds nåde, er barn av den evige fader, da går det heim for kvar dag.  Sa for di leve godt alle  hils til Johans, skulde ha skrevet men vi er litt tung i avtrykket.

Nu står skogen full av bær og folket plukker  jeg har veret ivei to dage  skal ivei to dage til.

Beste hilsen med Joh ev 10. 1-4

Axel Holm


Stjørdal 8-9-1947

Dear Alma and you all.

Will send you a little greeting so that you’ll see that we’re all alive and doing well.  I’m working in the garden these days and getting it ready for the cold Norwegian winter  yesterday there was hail mixed in with the rain, but today we have over 20 degr. (centigrades)  very nice weather.  Ola has been to Narvik.  So has Laura  she didn’t think she’d survive it  it has tremendous scenery, with high mountains and deep valleys, but she’s still alive and visits us here twice a day.  Mindor gets his soul and body fed for free.

Herborg is a good girl and is home with me.  At Eilif’s they’re expecting a little one at Christmas  all is well with them.  At Arne’s all is well likewise at Einar’s  his wife is going to take sewing classes now.  She has a talent for sewing.

Things are quiet here as far as spiritual matters  in Trondheim we’ve had an English preacher who has attracted a lot of people to his meetings.  Now a Chinese from our mission field in China is coming, to Trondheim  I’m going go and see and hear him, if only Helga had been alive to go with me, because she was fond of the china mission and it’s blessed to see a living fruit of ones work.  It’s blessed that the Lord wants us in his work, as wretched as we are.

At Eidum’s things weren’t too bad.  Hanna can’t see very well  she couldn’t sit at the table when she ate because she couldn’t see much, she had her food prepared for her.  So God is good each day that we are well.  Herborg went out now  so I’m sitting here alone  it’s so empty behind my dear Helga but she’s doing fine at home with him who bought her with his blood, if you are living there Alma, then you are by grace, the grace of God, a child of the eternal father, then you’re closer to home every day.  So keep well all of you  say hello to Johan’s,  should have written but we’re a bit slow.

The woods are full of berries now and people are picking  I’ve been out picking for two days  will go again another two days.

Best wishes with Joh ev 10. 1-4

Axel Holm  

Files

Tags

Citation

  • Axel Holm, "Axel Holm to Alma C. Wilson 1947.9.8," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #42, https://huginn.net/shoebox/letters/items/show/42 (accessed May 30, 2024).

Item Type