Axel Holm to Alma C. Wilson 1948.3.16

Dublin Core

Title

Axel Holm to Alma C. Wilson 1948.3.16

Description

BREV FRA AXEL HOLM DATERT 16. MARS – 1948, TIL MRS. ALMA C. WILSON, 102 WEST 5TH STREET, DELL RAPIDS, SO DAK., U.S.A. DET ER TRE FORSKJELLIGE FRIMERKER PÅ KONVOLUTTEN, SOM ALLE HØRER TIL EN SERIE PÅ 11 FRIMERKER SOM KOM UT 15. APRIL -1947 I FORBINDELSE MED POSTVERKETS 300-ÅRSJUBILEUM (1647-1947). DET ER ET ORANSJE 25-ØRES FRIMERKE MED TEKSTEN “CHR. M. FALSEN EIDSVOLL 1814” OG EIDSVOLL-BYGNINGEN I BAKGRUNNEN, ET GRØNT 10-ØRES MERKE MED TEKSTEN “POSTFØRER FRA 1700 ÅRENE”, OG ET LILLA 5-ØRES MERKE MED HANNIBAL SEHESTED 1609-1666 (GRUNNLEGGEREN AV POSTVERKET) OG AKERSHUS I BAKGRUNNEN. BLANDT BREVENE FRA JOHAN HOLM’S FAMILIE I NORGE ER TILSAMMEN 10 AV JUBILEUMS-FRIMERKENE REPRESENTERT, MENS ETT (55 ØRE) MANGLER.

LETTER FROM AXEL HOLM DATED MARCH 16 – 1948, TO MRS. ALMA C. WILSON, 102 WEST 5TH STREET, DELL RAPIDS, SO DAK., U.S.A. THERE ARE THREE DIFFERENT STAMPS ON THE ENVELOPE, WHICH ARE ALL PART OF A SERIES OF 11 STAMPS THAT CAME OUT APRIL 15-1947 TO COMMEMORATE 300 YEARS OF POSTAL SERVICES (1647-1947). THERE’S AN ORANGE 25 ØRE STAMP WITH THE TEXT “CHR. M. FALSEN EIDSVOLL 1814” WITH EIDSVOLL IN THE BACKGROUND (THE BUILDING WHERE NORWAY’S CONSTITUTION WAS SIGNED ON MAY 17-1814), A GREEN 10 ØRE STAMP WITH THE TEXT “POSTMAN FROM THE 1700’S”, AND A PURPLE 5 ØRE STAMP WITH “HANNIBAL SEHESTED 1609-1666” (THE FOUNDER OF THE POSTAL SYSTEM) AND AKERSHUS FORTRESS (IN OSLO) IN THE BACKGROUND. AMONG THE LETTERS FROM JOHN’S FAMILY IN NORWAY 10 STAMPS OUT OF THE 11 ARE REPRESENTED (THE 55 ØRE ONE IS MISSING).

Creator

Axel Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1948.03.16

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Stjørdal den 16-3-1948

Kjære Alma og derre alle.

Takk for brev jeg fikk idag fra dig.  Det er bare bra med oss alle her.  Alle er frisk og har lit å gjøre, så livet ruller videre.  Jeg tar det med ro, skal nu snart begynne og pusle i haven, skal iår prøve og selge litt blomster.

Her er meget spente tider, du ved vi bor så nære exisersplassen, der er det spent på vad som sjer neste dag eller natt.

Du undres så på pengene vi har foet oss tilsent fra Johan og frue.  Nu skal du høre, pengene er oppbevaret i Stj sparebank, på Norges banks sine vegne.  Da du melte om Johans død varslet Jeg Ole ved brev strax likeså Eidum.  Gjertine og Olava fik høre det siden, har tullet bort adresen til Gjertine, men har ikke hørt noe om at dem er for nermet om dette, så vitt jeg ved er her et meget godt forhold mellen oss søskende og slekten  du hentyder noe andet, men de er ikke sant så vitt jeg forstår, ingen har knurret til mei.  Jeg kommer tilbake til pengene.  Da Johan var død og vi først da hadde rett til disse penger ifølge brev til mei dateret 6 Julay 1946  pengene skulde deles mellem oss 4 søskende  Da tog jeg med mei boken og gjikk i banken og skule hæve pengene, men så sa banken nei det måtte søkes Norges bank om å få tad dem utt, det bli gjort, men så ville dem ha døds atest og ønsket helst at den Norske legation der over ornet med dette  dem ville ha disse penger inn i dødsboe til broder.  dette synes vi er svært høitidelig for det er jo gaver fra Dem der over til oss så det har jo intet med dødsboe å bestille  Så var Ole her for 10 dage siden, og da var jeg å snakket med banksjefen her, og han syntes det beste måtte ver å få en ærklæring fra dere om at dette var en gave, og at di fraskrev derre retten til desse penger.  Og det skulde Ole skrive om strax til derre for han har nu den beste kjennskap til forholden derover og deres.  Vi trodde dett var den greiste måte og orne saken på utenom konsulat og sjefterrett.  Håber di nu har mottat Oles brev om saken.

Jeg har holdt det for mei selv for det skulde vere en overaskelse for alle  det var Johans øsnke at ingen skulle vite om disse penger.  Jeg har fortalt Herborg om dem om jeg skulle falde bort.  Håber det nu orner sig så ver for sitt, ved deres velvillighed.  Nu forstår jeg av ditt brev at det er en del rykter i omløp omkring disse penger men alt er ennu vel bevaret i banken.

Så for di leve godtt alle.

Hilsen Axel

Skal prøve å få høre hos en slaktar vordan spikepølsen blandes.  Smørform er det leitt å skaffe men skal prøve.  Axel

Einar har fott pakk tak for alt  Herborg har ingen fott fra Florence

Eidum har nu hatt sett Guld prulup så Gaven fra Amerika kunde ikke uttdeles til da som min tanke var

 

Stjørdal the 16-3-1948

Dear Alma and you all.

Thank you for the letter I got from you today.  We’re all fine here.  Everybody is healthy and have a little to do, so life rolls on.  I’m taking it easy, will soon start to do a little work in the garden, will try to sell some flowers this year.

The times here are very tense, you know we live so close to the drill grounds, where there’s no telling what will happen the next day or night.

You’re wondering so about the money we’ve had sent to us from Johan and wife.  This is how it is, the money is kept in Stj. savings bank, on behalf of Norges bank (Norway Bank).  When you notified me of Johan’s death I immediately told Ole in a letter and likewise Eidum.  Gjertine and Olava were told later, I’ve mislaid Gjertine’s address, but I haven’t heard anything about them being offended about this, as far as I know there’s a very good relationship between us siblings and relatives  you’re hinting differently, but that’s not true as far as I understand, no one has growled to me.  Back to the money.  When Johan had died and as we only then had a right to this money according to a letter to me dated 6 Julay 1946  (the money was to be divided between us 4 siblings) I went to the bank with the book to withdraw the money, but then the bank said no I had to apply to Norges bank to withdraw it, that was done, but then they wanted a death certificate and preferred that the Norwegian legation over there arranged this  they wanted to include this money in brother’s estate.  we feel this is rather formal because it’s a gift from Them over there to us so it has nothing to do with the estate  Then Ole was here 10 days ago, and then I went to talk with the manager of the bank here, and he felt the best thing to do would be to get a statement from you that this was a gift, and that you waive the right to this money.  And Ole was to write to you about it immediately because he’s the one who’s most familiar with the conditions over there and you.  We thought this was the simplest way of sorting out the matter without the consulate and probate courts.  Hope you’ve received Ole’s letter about the matter.

I’ve kept it to myself because it was to be a surprise for everyone  it was Johan’s wish that no one should know about this money.  I’ve told Herborg about it in case I should pass on.  Hope it will be sorted out now so that each gets his share, with your benevolence.  Now I understand from your letter that there are a few rumors going around about this money but everything is still safely in the bank.

Keep well all of you.

Regards Axel Holm

I’ll try to find out from a butcher how the cured sausage is mixed.  A butter mould would be hard to find but I’ll try.  Axel

Einar has received the package  thank you for everything  Herborg has not received any from Florence

Eidums have now had their Golden anniversary so the Gift from America couldn’t be given out by then as I had planned

Files

Tags

Citation

  • Axel Holm, "Axel Holm to Alma C. Wilson 1948.3.16," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #48, https://huginn.net/shoebox/letters/items/show/48 (accessed July 14, 2024).

Item Type