Axel Holm to John Holm 1947.5.20

Dublin Core

Title

Axel Holm to John Holm 1947.5.20

Description

BREV FRA AXEL HOLM DATERT 20. MAI (VANSKELIG Å LESE POSTSTEMPELET, MEN ETTER INNHOLDET AV BREVET Å DØMME, MÅ DET HA BLITT SKREVET I 1947), TIL HER JOHN HOLM, 108 WEST. 5TH STREET, DELL RAPIDS, SYD DAKOTA, U.S.A. PAPIR OG KONVOLUTT FRA BAKERIET – AX. HOLM, BAKERI & KONDITORI, ALLE SORTER GODT BRØD TIL HVERDAG OG FEST, STJØRDAL, TELEFON 15 – FRIMERKENE ER KLIPPET VEKK. I BREVET LÅ ET LITE NORSK FLAGG OG EN LITEN TØRKET BLOMST (men blomsten forsvant dessverre sporløst da brevene ble kopiert).

LETTER FROM AXEL HOLM DATED MAY 20 (UNABLE TO READ THE YEAR ON THE POST STAMP, BUT JUDGING FROM THE CONTENT, IT MUST HAVE BEEN WRITTEN IN 1947), TO HER (MR.) JOHN HOLM, 108 WEST. 5TH STREET, DELL RAPIDS, SYD DAKOTA, U.S.A. THE PAPER AND ENVELOPE ARE FROM THE BAKERY – AX. HOLM, BAKERY & CONFECTIONERY, ALL SORTS GOOD BREAD FOR EVERY DAY AND SPECIAL OCCASIONS, STJØRDAL, PHONE 15 – THE STAMPS HAVE BEEN REMOVED. THE ENVELOPE CONTAINED A SMALL NORWEGIAN FLAG AND A SMALL DRIED FLOWER (but unfortunately the flower got lost when the letters were copied, so sorry, we looked for it everywhere, even under the seats in the car).

Creator

Axel Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1947.05.20

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Stjørdal den 20 Mai

Kjære broder og dere alle.

Jeg ser av Herborgs sitt brev fra dei, at du er bare skral, du vet livets aften møter os alle.  Joneta Trøite kona til Ole er nu død  var der i begravelsen den 16 Mai.  Så nu er Ragnhild allene i villan her i livet.

Mitt ønske er, matte Joneta vere frelst for evigt.  I går var jeg på Frosta, du må tro at nu er det vår fint i Norgen, jeg måtte tenke mitt Norge det vakre lannet Gud oss gav  Vi glemmer å takke ham for det landet som er det beste i verden.  Hos Olava er alt vel  Odd er nu hjemme.  I dag skal jeg til Einar gutten vor og hjelpe til å reparere huset deres.  Foresten er det nu såtid i haven og potteseting og sånt ute arbeide.  I bakeriet går det fint.

Hos Ole er det bra  han driver på med sitt arbeide, Hanna er dårlig  mye smerter i fødderne stakar, og blind.

Så får du ha takk da broder for de du har veret for oss.  Det blir ikke så lang tid før vi møtes i di evige boliger der ingen sorg, sykdom, død, eller synd for gripe oss og regjere med oss til sjeleforderv.  Men du vet at det står vi, eg og du broder skal mettes av hans Jesus, åsyns beskuelse og synge lammets nye sang.  O. herlege dag når vi er ferdig med striden og for møte ham som kjøpte oss fra Jorden med sitt blod, og møte alle heimgange venner deriblant min kjære goe Helga min ungdoms brud.

Du må se på Joh ev. 14 kp i min fars hus:  Det er huset og romma som han har bered for sine som kommer fra stridens og kampens land.

Reiser du før mei så får du hilse alle men serlig han som bar vore synder på sitt legeme opp på træet og der drepte finskapet og naglet skyldbrevet til korset.  Vi er fri i ham.  Jeg vet ikke om det er slik at vi kjenner verandre der som ilag har vori her på Jorden, men det vet jeg det er saligt å ver der vor det ingen synd er, da er det heller ingen sår og tårer.

Det står i Rom 8 det er ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus.  Når en lever i dette da er en å ferdig til å dø i ham  Han har sonet all synd, det er mitt de, så Helga, et velsignet minne fra henne.

Sa atter en takk kjære broder og dine for alt til vi møtes der heime vor ingen ting skiller oss mere.

Så lev og død i Rom 8 og Joh ev 14.

Beste hilsen fra oss alle.

Gutterne mine taler om at det har veret minne rikt å hatt en ting fra onkel Johan  du har vel ingen tang eller anden ting.  du sender det til mei.  D.S. (dem er 3 stk.)

I margen står det:  en liten vårens blomst og det kors merkede flagg.


Stjørdal the 20th May

Dear brother and you all.

I see from Herborg’s letter from you, that you’re just unwell, you know the evening of life will meet us all.  Joneta Trøite the wife of Ole is dead now  I was there at the funeral on the 16th of May.  So now Ragnhild is alone in the villa here in life (not sure if this is what he’s saying, could possibly be in the wilderness here in life.  These people are kin to us, by the way, see the end of this letter).

My wish is, may Joneta be saved for ever.  Yesterday I was in Frosta, you can’t imagine how beautifully spring like Norway is now, I thought to myself what a beautiful country God gave us  We forget to thank him for this country which is the best in the world.  At Olava’s all is well  Odd is at home now.  Today I’m going to Einar our boy to help repair their house.  Also this is the time for sowing in the garden and set the pots (potatoes?) and such outdoor work.  Things are going fine in the bakery.  At Ole’s everything is fine  he carries on with his work, Hanna is unwell  a lot of pain in her legs poor thing, and blind.

Well thank you then brother for what you have been to us.  It wont be long before we meet in the eternal dwellings where no sorrow, sickness, death, or sin can get hold of us and rule us to the destruction of our souls.  But you know it is written we, I and you brother will be filled by seeing his Jesus’, face and sing the new song of the lamb.  Oh wonderful day when we’re done with the struggle and get to meet him who bought us from Earth with his blood, and meet all friends who have gone home among them my dear good Helga the bride of my youth.

You must look at Joh ev. Ch. 14 in my father’s house:  That’s the house and the rooms which he has prepared for his own who come from the land of struggle and battle.

If you travel before me you must give my regards to everybody but especially to him who carried our sins on his body up on the tree and there killed the animosity and nailed the letter of dept to the cross (now this one is not easy – he uses some unusual words and it’s hard to know how to say it in English.  Directly translated the word “skyldsbrevet” would be “the letter of guilt” or “letter of dept).  We are free in him.  I don’t know if we who have been together here on Earth will know eachother there, but this I know it’s blessed to be where there is no sin, then there are no wounds or tears either.

It’s written in Rom 8 there is no damnation for those who are in Jesus Christ.  When one lives in this then one is also ready to die in him.  He has atoned for all sins, that is mine, Helga saw (said?), a blessed memory from her (this makes very little sense!).

Thank you again dear brother and yours for everything until we meet there at home where nothing will part us again.

So live and die in Rom 8 and Joh ev 14.

My boys are saying how rich in memories it would be to have something from uncle Johan  would you have something or other.  You can send it to me.  D.S.  (there are 3 of them)

In the margin it says:  a little spring flower and the flag with a cross (the Norwegian flag).

Our relation to the Jonetta Trøite mentioned at the beginning of this letter:

John’s grandfather Markus Olsson Hembre had a brother Lars, who married Sigrid Andersdotter Ingstad.  They had two children, Ole and Ragnhild. Lars died young (at age 32, in an accident, 4 months before Ragnhild was born), and 6 years later Sigrid married Erik Olsson Trøite.  Ole and Ragnhild took the last name of their stepfather.  When Ragnhild married (Petter Markuson Hofstad) she and her husband stayed at the Trøite farm, thereby keeping the name Trøite, and it’s their son Ole who married Jonetta (Moanes) which Axel mentions in this letter.  They had a daughter Ragnhild.  The name Ragnhild was used in every other generation for 11 generations in the Nedre Hembre (where John’s father came from) families, stretching across 315 years).

Files

Tags

Citation

  • Axel Holm, "Axel Holm to John Holm 1947.5.20," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #160, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/160 (accessed May 30, 2024).

Item Type